Wirtualna wycieczka
home memori znane memori memori zbiorowe cmentarze artykuły pomoc
Memori wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa mapa
Memori twoje konto
podaj e-mail
podaj hasło
kobieta mężczyzna
zapoznałem się i akceptuję regulamin
02.05.2013
redakcja memori.pl
Święto Narodowe Trzeciego Maja

Na pamiątkę uchwalenia Konstytucji, która jest najwyższym aktem regulującym prawo w Polsce, 29 kwietnia 1919 roku ustanowiono Święto Narodowe Trzeciego Maja.

3 maja 1791 roku na mocy Sejmu Wielkiego uchwalono Konstytucję 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to druga na świecie, a pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, będąca źródłem prawa obowiązującego w państwie.

Wprowadzenie Konstytucji miało miejsce w okresie, kiedy państwo Polskie było częściowo rozbite, w wyniku I rozbioru przez zaborców - Austrię, Rosję i Prusyiego. Stanowiła ona efekt reform ustrojowych, które miały miejsce z ramienia obradujących w dobie Sejmu Czteroletniego. W głównej mierze miała Ona być odpowiedzią na złą sytuację panującą w rozbitym państwie. Autorami aktu prawnego byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz redagujący Konstytucję Hugo Kołłątaj. Wprowadzono system monarchii parlamentarnej, umacniający siły monarchy oraz rządu. Obowiązywał Monteskiuszowski podział władzy, a także zasada zwierzchności narodu.

Na mocy Konstytucji sejm stał się dwuizbowym organem władzy ustawodawczej. Najwyższą władzę wykonawczą posiadała Straż Praw, a przewodził jej miał sam król. W skład Straży wchodzili ministrowie, którzy kontrasygnowali akty króla, dlatego, że monarcha nie mógł być za nic sam odpowiedzialny. Ponadto dążono do zlikwidowania wolnej elekcji. Zmiany dotyczyły także sądów, skarbu, wojska oraz warstw społecznych – szlachty, mieszczan, chłopów.

Była to pierwsza demokratyczna konstytucja w Europie. Położyła kres oligarchii magnackiej, wzmocniła prawa mieszczan, tym samym nadała większe znaczenie temu stanowi. W pierwotnej formule Konstytucja przetrwała jedynie dwa lata.

Na przestrzeni dziejów ponownie uchwalano Konstytucję, w zależności od wprowadzanych zmian. Ulegała także nowelizacjom.

17 października 1997 roku weszła w życie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe (2 IV 1997 r.) oraz przyjęta przez Naród w referendum (25 V 1997 r.). Wyznacza władzę ustawodawczą, wykonawczą, reguluje działanie sądów czy Rady Ministrów. Jest to aktualnie obowiązująca formuła, stanowiąca m. in. o prawach i obowiązkach obywateli względem państwa i odwrotnie. Każdy wzorowy obywatel państwa powinien wiedzieć jakie normy prawne regulują jego bycie i życie w narodzie.

 

Treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku:

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodać wpis.
2013.05.04
Jest to 222 rocznica uchwalenia Konstytucji.